News

وایرال چیست؟ وایرال مارکتینگ چیست؟

وایرال چیست؟ وایرال مارکتینگ چیست؟

سلام بر همراهان همیشگی پست های آموزشی و فناوری وبسایت رسمی IDH. در این نوشته، قصد داریم مقدمه ساده ای درباره وایرال چیست؟ وایرال مارکتینگ چیست؟ ارائه دهیم.

میدانیــد ویــروس چگونــه عمــل میکنــد؟ درســت مثــل یــک زامبــی، از طریــق آلــوده کــردن.

ویــروس هــا وارد بــدن انســان میشــوند، ســلول هــا را آلــوده میکننـد و بعـد، سـلولی کـه آلـوده شــده، بــه یــک ویــروس تبدیــل میشــود و آن هــم بــه ســلول دیگــر حملــه میکنــد.

از همیــن طریــق تعــداد ویــروس هــا زیــاد میشــود و پشــت ســر هــم و بــه ســرعت تکثیــر میشــوند.

تـــعریف واژه وایـــرال بــه معنـــای ویروســی

کلمــه وایــرال (viral) در لغــت بــه معنــای ویروســی اســت، و در اینترنــت بــرای برخــی از عکـس هـا و ویدئـو هـا اسـتفاده میشــود.

چــرا؟ خــب، اگــر بخواهیـم بطـور سـاده ایـن قضیـه را بیـان کنیـم، میتـوان بنا بـر نحــوه عملکــرد ویــروس اینطــور فکـر کـرد کـه اگـر اینترنـت را بـه عنــوان جهــان درنظــر بگیریــم ، آنوقــت میتــوان ســایت هــای اینترنتــی را نیــز بــدن انســان درنظــر گرفــت، ســایت هایــی هماننــد یوتیــوب و اینســتاگرام و اســنپ چــت و فیســبوک و … .

کاربـران نیـز نقـش سـلول را دارند و امـا فیلـم و عکسـی کـه در ایـن وبســایت هــا منتشــر میشــوند میتواننـد نقـش ویـروس را داشـته باشــند.

یــک ویدئــو در یوتیــوب (بــدن انســان) منتشــر میشــود، کاربـران آن را میبیننـد و آن را بـه اشـتراک میگذارنـد (بدیـن معنـی کــه کاربــران بــه ایــن ویــروس آلـوده شـدند)، ویدئـو بـه سـرعت تکثیـر میشـود، عـده زیـادی آن را میبیننــد و اکنــون یــک ویدئــوی ویروســی (وایرال) بوجــود آمــده اســت.

چگونه ایــن پدیــده رخ داد؟ خیلــــی اتفاقــی یــا بـا نقشـــه قبلـی؟

اغلـب اوقـات ویدئوهـا بصـورت کامــا اتفاقــی وایــرال میشــوند.

مثلا در ادامه همین مقاله به کلیپی خواهیم پرداخت که در آن پســربچه یــک ســاله ای کــه انگشــت بــرادرش را گاز میگیــرد و در واقع این ویدئو نمونــه ای از ایــن مــورد اســت.

گاهــی یــک فــرد شــناخته شــده باعــث ایــن اتفــاق میشــود.

بــا اشــتراک گــذاری آن ویدئــو میــان طرفــداران خــود. و امــا گاهــی هــم بــا برنامــه ریــزی و اســتفاده از تکنیــک هایــی ماننــد دیجیتـال مارکتینـگ یـا بازاریابـی دیجیتــال، عکــس یــک تخــم مــرغ، بعــد از viral شــدن تبدیــل میشــود بــه پــر لایک تریــن عکــس تاریــخ اینســتاگرام!

جذابیت، اولین معیار وایرال شدن

موضوع محتوای وایرال (viral) باید جذاب باشد.

موضــوع ویدئــو هــای وایــرال بــه دلیــل جذابیــت بیشــتر اغلــب در دســته تفریحــی هســتند. مانند:

  • ویدئــو هــای خنــده دار از اشــتباه های انســانی
  • لحظــات شــیرین کــودکان
  • رفتــار جالــب حیوانــات
  • حــرکات ورزشـی حرفـه ای ماننـد پارکـور و موتورسـواری
  • فیلـم و انیمیشـن خـاص
  • سـلبریتی هـا و اینفلوئنسـر هایـی کـه محتـوا هـای تفریحـی تولیـد میکننــد.

یکــی از ۵ ویدئــوی برتــر تاریــخ یوتیــوب از نظــر تعــداد بازدیــد، موزیــک ویدئــوی گانگنــام اســتایل بــا بیــش از ۵.۳ میلیــارد بازدیــد میباشــد.

گاهــی ویدئوهــا در موضوعــات سیاســی وایــرال میشــوند، ماننــد اشــتباهاتی کــه سیاســتمداران در تلفـظ برخـی کلمـات دارنـد در طـول سـخنرانی و یـا ویدئــو هــای تهدیــد و آشــوب (فیلــم پرتــاب کــردن لنگـه کفـش بـه سـمت جـرج بـوش رئیـس جمهـور آمریـکا در سـال ۲۰۰۹ با ۵ میلیـون بازدید در یوتیوب).

موضوعــات بشــر دوســتانه همچــون درخواســت کمــک بــرای پیــدا کــردن گمشــده و یــا بــرای جمــع آوری هزینــه ای خــارج از تــوان افــراد، کمــک بــه جنبــش هــای مختلــف در حمایــت از طبیعــت و یــا گونــه هــای مختلــف جانــداران هــم از دیگــر انــواع محتوایــی اســت کــه میــان کاربــران اینترنــت بــه اشـتراک گذاشـته میشـود و بـه یـک محتـوای وایـرال تبدیــل میگــردد.

وایـــرال مارکتینــگ چیســت؟

وایرال مارکتینگ چیست

بازاریابـی ویروسـی هـم همـان رونـدی مشـابه یـک ویدئــوی وایــرال را ارائــه میکنــد.

تمرکــز ایــن نــوع بازاریابـی بـر روی شـیوه هایـی اسـت کـه پیـام آنهـا بــدون اینکــه هزینــه اضافــی داشــته باشــد، دهــان بــه دهــان بچرخــد و از راه هــای مختلــف اینترنــت بــه اشــتراک گذاشــته شــود، ماننــد اینســتاگرام و فیســبوک و یوتیــوب و توییتــر و … .

بــرای مثــال در پیــامی از شــما میخواهنــد در یــک چالــش شــرکت کنیــد، دوســتانتان را زیــر یــک پســت تــگ کنیــد، هرکـس ایـن سـوال سـاده رو حـل کنـه جایـزه میبـره ولـی قبلـش بایـد حتمـا پیـج مـا رو فالـو کـرده باشـه و … .

یکی از اولین ویدئو های وایرال: چارلی منو گاز گرفت!

در ۲۲ مــی ســال ۲۰۰۷ در کشــور انگلســتان، فــردی بــه نــام “هــاوارد دیویــس کار” ویدئویــی را در ســایت یوتیــوب منتشـر میکنـد کـه زندگـی وی و خانــواده اش را بــه کلــی تغییــر میدهــد.

ایــن فیلــم تــا انتهــای ســال ۲۰۰۹ تبدیــل میشــود بــه پربازدیـد تریـن ویدئـوی تاریـخ یوتیـوب و یکـی از پدیـده هـای بــه یــاد ماندنــی در کل جهــان.

از ایـن ویدئـو تـا ۱۶ جوئـن ۲۰۲۰ فقــط در یوتیــوب بیــش از ۸۷۵ میلیــون بازدیــد انجــام شــده اســت.

داستان ویدئوی وایرال چارلی انگشت منو دوباره گاز گرفت!

۵۶ ثانیـه کافـی بـود تــا خانــواده دیویــس کار در دنیــا شــناخته شـوند.

میلیـون هـا کاربـر اینترنت ویدئــو آنهــا را دیدنــد و بــرای آن در یوتیــوب و فیســبوک کامنــت هـای محبـت آمیـز ارسـال کردند.

در ســال ۲۰۱۰ مجلــه آمریکایــی تایــم در ســایت رســمی خــود لیســتی از ۵۰ ویدئــوی برتــر تاریــخ یوتیــوب را منتشــر کــرد و “چارلــی انگشــت منــو گاز گرفــت” در صــدر ایــن لیســت قــرار گرفــت.

در ایـن ویدئـوی بامـزه و کودکانـه چارلــی ۱ ســاله در کنــار بــرادر ۳ ســالش هــری نشســته، هــردو خوشـحال و خنـدان، بعـد از چنـد ثانیـه هـری بـه آرامـی انگشـتش را بـه سـمت دهـان چارلـی میبـرد و اتفــاق اصلــی فیلــم میافتــد، یــک گاز محکــم از ســمت بــرادر کوچکتــر تقدیــم بــه او میشــود.

این ویدئو چطور وایرال شد؟

پربازدید ترین ویدئوی یوتیوب

پـدر بچـه هـا، هـاوارد در مصاحبه ای گفتــه اســت کــه ایــن بخشــی از فیلمــی بــود کــه بــرای ثبــت لحظــات بــزرگ شــدن فرزندانــم گرفتــه بــودم.

در ابتــدا متوجــه خنــده دار بــودن ایـن صحنـه نشـد ه بـودم ولـی بعــد از اینکــه آن را بــه نســخه دیجیتــال تبدیــل کــردم و در کامپیوتـر دیـدم، متوجـه جذابیت ایـن چنـد لحظـه شـدم.

خواسـتم کـه ایـن بخـش را بـرای پدربـزرگ بچــه هــا کــه در آمریــکا زندگــی میکــرد بفرســتم، بدلیــل اینکــه حجــم ویدئــو بــالا بــود و امــکان آپلــود در ایمیــل وجــود نداشــت، آن را در یوتیوب آپلود کرد.

اتفـاق اصلـی ایـن بـود کـه او بـه اشــتباه و بدلیــل آشــنا نبــودن بــا کارکــرد یوتیــوب، حالــت نمایــش فیلــم را بــر روی عمومــی قــرار داده و بعــد از چنــد روز نظــرات محبـت آمیـز کاربـران سـرازیر شـد بــه ســمت ایــن ویدئــوی بســیار جالــب.
اینطــور بــود کــه ویدئــو وایــرال شــد و شــروع ماجــرا.

کانــال رســمی ایــن خانــواده در یوتیــوب بعــد از ایــن اتفــاق بــه فعالیــت خــود بیــش از پیــش ادامــه داد، هــاوارد ویدئوهــای مختلفـی از فرزنـدان خـود در ایـن کانــال قــرار داده اســت.

بیــش از یــک میلیــارد بازدیــد و ۳۸۰ هــزار دنبــال کننــده نتیجــه فعالیــت آنهــا در یوتیــوب بــوده اســت.

در ســال ۲۰۱۷ یــک گــزارش ویدئویــی از احــوال خانــواده “دیویـس کار” ۱۰ سـال بعد از آن اتفـاق تهیـه شـد کـه بـه نوعـی جشـن تولـد ۱۰ سـالگی ویدئوی وایــرال “چارلــی انگشــت منــو گاز گرفــت” بــوده اســت.

در ایـن گـزارش بـاز هـم بـه یـاد گذشـته ها چارلـی انگشـت هـری را گاز میگیـرد!

در این مدت چه گذشت؟

۹ مــاه بعــد از اینکــه ویدئــو منتشــر شــد، خانــواده “دیویــس کار” بــه یــک برنامــه تلویزیونــی دعـوت شـدند، چارلـی و هـری و پــدر و مــادر خــود.

در ایــن برنامــه عـلـاوه بــر نمایــش تعــدادی از دابســمش هایــی کــه کاربــران اینترنــت بـرای ایـن ویدئـو درسـت کـرده بودنـد، خبـر متولـد شـدن فرزنـد بعــدی خانــواده یعنــی جاســپر هــم گفتــه میشــود و پــدر آنهــا میگویــد شــاید در فیلــم بعـدی جاسـپر انگشـت چارلـی را گاز بگیــرد.

کسب درآمد

در ســال ۲۰۱۱ طبــق آمــار اعــام شـده، ایـن خانـواده درآمـدی بالغ بـر ۱۰۰هـزار یـورو از نمایـش تبلیـغ بــر روی ایــن ویدئــو در یوتیــوب بدسـت آوردنـد و توانسـتند خانـه جدیــد بخرنــد.
آنهــا همچنیــن یــک فروشــگاه اینترنتــی راه انــدازی کردنــد و بــه فـروش لوازمـی همچـون تیشـرت و مــاگ و بالشــت بــا تصویــر و لوگــوی “چارلــی انگشــت منــو گاز گرفــت” پرداختنــد.

دیگر پست های آموزشی و اخبار دنیای فناوری را نیز از دست ندهید.

راستی! شما میتوانید در بخش دیدگاه ها موضوعات مورد علاقه خود را برای مقالات بعدی که به صورت اختصاصی توسط تیم وبسایت رسمی IDH تهیه میشوند با ما در میان بگذارید.

امیدواریم از این مقاله که در خصوص ویدیوها و عکس های وایرال و وایرال مارکتینگ بود استفاده و لذت برده باشید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *