المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

هواوی
سامسونگ
زد تی ای
تل نت
آلکاتل
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

هواوی
سامسونگ
زد تی ای
تل نت
آلکاتل
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

هواوی
سامسونگ
زد تی ای
تل نت
آلکاتل
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

هواوی
سامسونگ
زد تی ای
تل نت
آلکاتل
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

هواوی
سامسونگ
زد تی ای
تل نت
آلکاتل
المان های قالب

لیست لینک برندها