قرار داد با کمپانی هوآوی

گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی